22 558 08 40

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Statut Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieciątka Jezus"

ROZDZIAŁ I
Nazwa przedszkola

§1

1.    Przedszkole posiada nazwę w pełnym brzmieniu: Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieciątka Jezus".
2.    Przedszkole posiada skróconą nazwę w brzmieniu: Przedszkole „Dzieciątka Jezus".
3.    Przedszkole ma swoją siedzibę  przy ul. Jana III Sobieskiego 15, która stanowi własność Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży św. Pawła - Barnabitów.

Przedszkole jako podmiot gospodarczy.

§2

1.    Przedszkole jest odrębnym podmiotem podatkowym działającym na zasadach gospodarczej wyodrębnionej działalności z całokształtu statutowej działalności Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży św. Pawła - Barnabitów jako kościelnej osoby prawnej.

Nadzór pedagogiczny

§3

1.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II
Typ i zadania placówki przedszkolnej

§4

1.    Przedszkole  jest katolickie, niepubliczne, profilowane - językowe i działa w oparciu    o następujące dokumenty i normy:
a.    Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dziennik Ustaw      Nr 95 poz. 425    z późniejszymi zmianami, wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy);
b.    Statut   Katolickiego   Niepublicznego   Przedszkola   Językowego  „Dzieciątka Jezus";
c.    Nauka   Społeczna   Kościoła   Katolickiego   wraz   z   Katechizmem   Kościoła  Katolickiego.
2.    W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego dopuszczony do   użytku    przez    Ministra    Edukacji    Narodowej    oraz   program    realizowany   w placówkach oświatowo-wychowawczych Ojców Barnabitów (Załącznik Nr l). Przedszkole jako językowe zapewnia naukę dwóch języków obcych,  przy czym nauka języka angielskiego prowadzona jest codziennie.
Wychowanie dzieci w przedszkolu jest prowadzone w oparciu o wartości chrześcijańskie  i stwarza im warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich osobowości. Codzienne spotkanie z Bogiem jako Stwórca i Miłością ma być drogą do odkrywania piękna i dobra w człowieku oraz w otaczającym świecie.
3.    Program Przedszkola zakłada także wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka zgodnie   z Nauką Społeczną Kościoła Katolickiego. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna, w której rozwija się dziecko, powinna spełniać najważniejsza rolę  w kształtowaniu wrażliwej na bliźniego, na dobro i piękno osobowości małego człowieka. Przedszkole ma w tym dziele szczególną rolę do spełnienia, stawiając za wzór Najświętszą Rodzinę.

§5

1.    Przedszkole ma współdziałać z rodziną w kwestii pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rehabilitacyjnej oraz w różnorodnym rozwoju talentów każdego dziecka z zachowaniem odrębnych przepisów prawa i regulaminów szczegółowych.
 

Organy przedszkola oraz zakres ich zadań.

§6

1.    Organem założycielskim i prowadzącym Przedszkole „Dzieciątka Jezus" jest Prowincja Polska Zgromadzenia Księży św. Pawła - Barnabitów z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoluchowskiego 1. W skład organu prowadzącego wchodzą: przełożony prowincji, osoby duchowne i świeckie wskazane przez Kapitułę Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży św. Pawła - Barnabitów.
2.    Organ prowadzący przedszkole posiada następujące kompetencje:
a.    zatrudnia wszystkich pracowników przedszkola;
b.    zatwierdza plany i regulaminy pracy;
c.    jest pierwszym organem odwoławczym zarówno  dla nauczycieli  jak  i  dla rodziców;
d.    dokonuje zmian w Statucie;
e.    dysponuje finansami przedszkola.
3.    Organami przedszkola są:
a.   dyrektor;
b.   rada pedagogiczna.

§7

1.    Przedszkolem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, który jest ustanawiany i odwoływany przez organ prowadzący przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawa.
2.    Dyrektor przedszkola spełnia wymagania określone prawem i wymagania odpowiednich organów: prowadzącego, samorządowego i państwowego.
3.    W każdym przypadku podejmowania jakichkolwiek decyzji personalnych, finansowych, organizacyjnych i innych dyrektor przedszkola musi uzyskać akceptacje organu prowadzącego lub jego reprezentanta prawnego.
4.    Dyrektor przedszkola w szczególności:
a.   przyjmuje dzieci do przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym;
b.   sprawuje opiekę nad wszystkimi dziećmi, zgodnie z dalszymi postanowieniami Statutu   dotyczącymi   nauczycieli   oraz   stwarza   wychowankom   warunki harmonijnego i pełnego rozwoju osobowego (psychicznego, emocjonalnego,
fizycznego, duchowego, umysłowego);
c.   ponosi    odpowiedzialność    moralną   i    prawną   za    zdrowie,    życie    oraz bezpieczeństwo dzieci pozostawionych pod opieką w przedszkolu;
d.   na  wniosek  rady  pedagogicznej   lub  organu  prowadzącego  może  skreślić dziecko z listy wychowanków;
e.   przydziela   poszczególnym   nauczycielom   stałe   prace,   za   które   są   oni odpowiedzialni;
f.  opracowuje plany pracy przedszkola i przedstawia do akceptacji organowi prowadzącemu;
g.   prowadzi sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli;
h.   wspiera   pracę  nauczycieli    i    sprawuje    nadzór   pedagogiczny    zgodnie z odrębnymi przepisami;
i.   jest   odpowiedzialny   wobec   organu   prowadzącego   oraz   organu   nadzoru pedagogicznego, także wobec jednostki  samorządu gminnego jako organu dotującego, za zgodne ze Statutem prowadzenie działalności przedszkola;
j.    przedstawia   i   uzgadnia   z   organem   prowadzącym   propozycje   dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników;
k.   realizuje   uchwały   rady   pedagogicznej,   zalecenia   organu   prowadzącego
i  nadzoru pedagogicznego,  zachowując odpowiednio odrębne przepisy;
l.   wypełnia   inne   zadania   wynikające   z   przepisów   prawnych,   ze    statutów
i  regulaminów dotyczących przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego.

§8

1.    W przedszkolu działa rada pedagogiczna pod przewodnictwem dyrektora. Rada jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolu.
2.    Rada    pedagogiczna    posiada    kompetencje    opiniodawcze   przy   uwzględnieniu  przepisów prawnych dotyczących tego organu oraz praw organu prowadzącego.
3.    Do kompetencji rady należą:
a.    opracowanie    koncepcji    planu    rozwoju    przedszkola,    który    musi    być  zatwierdzony przez organ prowadzący;
b.    ustalanie  organizacji   doskonalenia  zawodowego   nauczycieli   po   akceptacji organu  prowadzącego;
c.    podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzania innowacji pedagogicznych po pozytywnym  zaopiniowaniu przez organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami;
d.    podejmowanie uchwał w sprawach pedagogicznych, w sprawach skreślenia dziecka z listy przedszkolaków.
4.    Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby zatrudnionych nauczycieli. Głosowanie jest jawne i  bezpośrednie.
5.   Zebrania rady pedagogicznej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i są protokołowane. Termin zebrania jest wyznaczany przez dyrektora przedszkola, który powiadamia o nim organ prowadzący. W zebraniach tych może uczestniczyć organ prowadzący. 

 

Organizacja przedszkola

§9

1.    Szczegółowa organizacja wychowania i opieki w danym roku szkolnym zawarta jest    w arkuszu organizacji przedszkola, który opracowywany jest przez dyrektora   i zatwierdzany przez organ prowadzący.
2.    W arkuszu organizacji zatwierdza się w szczególności
a.    czas pracy poszczególnych grup;
b.    liczbę pracowników.


§10

1.    Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie wypełnionej i podpisanej przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do przedszkola  i w kolejności zgłoszenia dziecka.
2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym może przyjąć dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku.


§11

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa.
2.    Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać  20  osób.


§12

1.    Organizacja pracy w ciągu roku określona jest w ramowym rozkładzie dnia ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną i zaakceptowanym przez organ prowadzący.

§13

1.    Przedszkole jest otwarte w godzinach 6.30 -18.00.
2.    W ciągu tygodnia przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku.
3.    Przedszkole pracuje przez cały rok szkolny.
4.    Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
a.    w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, innych ustawowych dni wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych dniach określonych przez organ prowadzący, które podane są do ogólnej wiadomości na początku roku szkolnego.

§14

1.    Opieka nad dzieckiem w grupie zarówno w budynku jak i poza nim w czasie jakichkolwiek zajęć prowadzona jest przez nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami, który zatrudniony jest zgodnie z wymaganymi przepisami prawa.

§15

1.    Praca wychowawczo - dydaktyczna oraz opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego i na podstawie ogólnych zasad programowych realizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Ojców Barnabitów.
2.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości dzieci oraz ich potrzeb.
3.    Zajęcia   prowadzone   w   przedszkolu   są   dokumentowane   w   sposób   określony odpowiednio przez odrębne przepisy
4.    Podstawowymi formami pracy w przedszkolu są: zabawy i prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe, prace użyteczne oraz zajęcia zaplanowane przez nauczyciela.

 

Pracownicy

§16
1.    Organ prowadzący zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników mając na uwadze   zadania   statutowe przedszkola.
2.    Pracownicy przedszkola, w szczególności nauczyciele są zobowiązani dawać dobry przykład, zgodnie z zasadami Ewangelii.
3.    Zasady zdobywania awansu zawodowego, zatrudniania i wynagradzania nauczycieli a także zatrudniania innych pracowników przedszkola oraz zakres ich obowiązków   i uprawnień określa regulamin pracy i wynagradzania przedszkola.

§17

1.    Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - opiekuńczą i  jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2.    Dzieci pozostają pod opieką nauczyciela od chwili przyprowadzenia ich do placówki  przez rodziców (opiekunów) do chwili odebrania z przedszkola. Nauczyciel, któremu zostały powierzone dzieci, ponosi odpowiedzialność prawną i moralną za ich życie, zdrowie  i bezpieczeństwo.
3.    Podczas   zajęć   dodatkowych   prowadzonych   przez   nauczycieli – specjalistów,  także  i oni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
4.    Szczegółowy    zakres    obowiązków   nauczyciela    określa   ramowy    rozkład    dnia zatwierdzony przez dyrektora i zaakceptowany  przez organ prowadzący.
5.    Nauczyciel w uzgodnieniu z dyrektorem, zachowując współpracę z rodzicami i za ich zgodą   może   organizować   kwalifikowaną   pomoc   pedagogiczną.,   psychologiczną i zdrowotną dla swoich wychowanków.
6.    Nauczyciel  prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na  celu  poznanie  potrzeb rozwojowych   dzieci   oraz  wspieranie  ich  rozwoju.   Obserwacja jest  odpowiednio dokumentowana.
7.    Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą powierzonej mu grupy dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami.
8.    Nauczyciel   korzysta   w   swojej   pracy   z   pomocy  merytorycznej   i   metodycznej dyrektora,   rady   pedagogicznej   oraz  -  w   uzgodnieniu   z   dyrektorem   i   organem prowadzącym -  z pomocy placówek i instytucji oświatowych, kościelnych i naukowych.
9.    Nauczyciel otacza opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
a.    wspierania ich roli wychowawczej wobec dziecka;
b.    poznawania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka;
c.     ustalania     form    pomocy    w   działaniach    opiekuńczo - wychowawczych    w stosunku do dziecka;
d.    włączania rodziców w pracę przedszkola.


Wychowankowie

§18

1.    Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w  wieku od 1.5 roku do 6 lat.
2.    Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne w takim stopniu zaawansowania choroby, która umożliwi odpowiedni rozwój i opiekę nad nimi sprawowaną przez personel zatrudniony w przedszkolu. Decyzje o przyjęciu takich dzieci podejmuje dyrektor   w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§19

1.    Wychowanie i opieka w przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego. Każde dziecko ma prawo do:
a.    życzliwego    i   podmiotowego   traktowania   w   procesie   wychowawczo -  opiekuńczym;
b.    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo  -  wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
c.    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
d.    wychowania w duchu wartości chrześcijańskich
2.    Każde dziecko ma obowiązek, adekwatnie do swojego wieku i poziomu rozwoju, respektować potrzeby  innych osób,  szanować ich wolność  i bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo zwierząt,  roślin i  przedmiotów znajdujących się w jego otoczeniu.
3.    W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
4.    Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę  z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają  rodzice.
5.    Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe (dot. np.: chorób typu infekcja oraz innych wieku dziecięcego)

§20
1.    W przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu,  dwóm lub więcej opiekunom.
2.    Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym,  a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
3.    Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz podczas zajęć poza terenem przedszkola (wyjścia, wycieczki).
4.    W czasie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc wychowawcza w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
5.    Najpóźniej jeden dzień przed wycieczką należy powiadomić o niej rodziców dzieci.

§21
1.    Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku gdy:
a.    rodzice zalegają z opłatami -  maksimum do 2 miesięcy;
b.    dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych  wychowanków przedszkola lub wychowawców;
c.    nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
d.    nastąpi zatajenie przez rodziców informacji  o stanie   zdrowia   dziecka uniemożliwiającym prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
2.    Decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków może podjąć dyrektor przedszkola na wniosek rady pedagogicznej i organu prowadzącego. Instancją odwoławczą jest w pierwszej kolejności organ prowadzący.

Rodzice dzieci

§22
1.    Rodzice mają prawo do:
a.    zapoznania się z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planów okresowych opracowanych dla poszczególnych grup wiekowych;
b.    każdorazowego uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowania w określonych dniach i godzinach;
c.    wyrażania oraz przekazywania organowi prowadzącemu własnych opinii na temat pracy przedszkola.
2.    Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą:
a.   przestrzeganie niniejszego statutu;
b.   zaopatrzenie dziecka w  niezbędne przedmioty;
c.   respektowanie uchwał rady pedagogicznej;
d.    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w wyznaczonych godzinach, osobiście lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
e.    terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
3.    Rodzice  powinni  współdziałać   z  przedszkolem   w   sferze   wychowania   dziecka, wdrażania odpowiednich metod pedagogiczno-opiekuńczych najlepszych dla dobrego rozwoju    ich dziecka.
4.    W przedszkolu powinny być organizowane systematyczne spotkania z rodzicami w ustalonych przez dyrektora terminach. Celem tych spotkań ma być udzielanie wszelkich informacji dotyczących pracy wychowawczo - opiekuńczo – pedagogicznej oraz prowadzenie formacji duchowej dla rodziców. W zebraniach ma prawo uczestniczyć organ prowadzący.

§ 23

1.    Rodzice wnoszą jednorazową w danym roku opłatę, tzw. Opłatę startową oraz stałą 12-miesieczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu niezależnie od regularności uczęszczania. Opłatę należy uiścić z góry  do dnia 5 każdego miesiąca. Wysokość opłat ustalana jest w danym roku w marcu i obowiązuje na nowy rok szkolny   (od września danego roku do sierpnia następnego roku). W razie odstąpienia od umowy w ciągu roku szkolnego obowiązuje trzymiesięczne wypowiedzenie lub uiszczenie równowartości trzech wpłat czesnego. W przypadku wypowiedzenia, umowa przestaje obowiązywać z końcem miesiąca, po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Od 1 września 2015 r. wysokość opłat  uzależniona jest od wybranego przez rodziców pakietu. Rodzice mogą wybrać następujące pakiety:
Grupa żłobkowa
Pakiet I – 6.30 – 13.00
- czesne – 850 zł
- wyżywienie – 10 zł (za 3 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad)
Pakiet II – 6.30 – 16.00
- czesne – 950 zł
- wyżywienie – 12 zł (za 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
Pakiet III – 6.30 – 18.00
- czesne – 1200 zł
- wyżywienie – 14 zł (za 5 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Grupy przedszkolne
Pakiet I – 6.30 – 13.00
- czesne – 735 zł
- wyżywienie – 10 zł (za 3 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad)
Pakiet II – 6.30 – 16.00
- czesne – 840 zł
- wyżywienie – 12 zł (za 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
Pakiet III – 6.30 – 18.00
- czesne – 1100 zł
- wyżywienie – 14 zł (za 5 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

 

2.    Rodzice ponoszą także odpłatność za posiłki spożywane w przedszkolu przez dziecko (5 dziennie: śniadanie, II  śniadanie, obiad, I podwieczorek, II podwieczorek). Wysokość dziennej stawki jest kalkulowana jednorazowo na cały rok szkolny oraz jest uzależniona od rodzaju pakietu wybranego przez rodziców.    W dniach nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się opłaty za wyżywienie od dnia następnego tej absencji.
 

3.    Rodzice odbierający dziecko po godzinach określonych w pakietach wnoszą opłatę dodatkową odpowiednio do wybranego pakietu:

Rodzice, którzy wybrali pakiet I , odbierający dziecko w godz.
13.01 – 13.15 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 15 zł
13.16 – 13.30 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 30 zł
13.31 – 13.45 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 45 zł
13.46 – 14.00 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 60 zł

Rodzice, którzy wybrali pakiet II, odbierający dziecko w godz.
16.01 – 16.15 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 15 zł
16.16 – 16.30 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 30 zł
16.31 – 16.45 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 45 zł
16.46 – 17.00 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 60 zł

Rodzice, którzy wybrali pakiet III, odbierający dziecko w godz.
18.01 – 18.15 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 15 zł
18.16 – 18.30 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 30 zł
18.31 – 18.45 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 45 zł
18.46 – 19.00 – wnoszą opłatę dodatkową w wysokości 60 zł

w miesiącu lipcu Rodzice wnoszą opłatę:
- dla grupy żłobkowej 20% od kwoty 1200,00 zł czyli 960,00 zł
- dla grup przedszkolnych 20% od kwoty 1100,00 zł czyli 880 zł.

4.  W miesiącu sierpniu przedszkole funkcjonuje tak, jak w pozostałych miesiącach roku szkolnego i opłaty są adekwatne do wybranego pakietu.

Postanowienia końcowe

§24

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, a organ prowadzący jako pracodawca - inną dokumentację,  zgodnie z odrębnymi przepisami.

§25

1.    Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez podmiot prowadzący.
2.    Środki na działalność przedszkola mogą pochodzić z:
a.    dotacji jednostki samorządu terytorialnego:
b.    wpłat rodziców:
c.    darowizn od osób fizycznych i prawnych.
3.    Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatowo - wychowawczą w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty.

Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.