22 558 08 40

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Regulamin przedszkola „Dzieciątka Jezus”

Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn. 26.08.2015 r.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 1,5 roku życia.
 2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 18.00.
 3. Dzieci do przedszkola przyprowadzamy w godzinach:– od 6.30 do 8.00;– rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola.
 4. Dzieci odbieramy z przedszkola w godzinach od 13.30 do 18.00.
 5. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub inne pełnoletnie osoby, upoważnione na piśmie przez rodziców.
 6. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe.
 7. W przedszkolu nie podaje się dziecku żadnych leków.
 8. Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi:– Dyrektor Przedszkola;– Rada Pedagogiczna;– Grupa Rodziców wspomagająca pracę przedszkola.
 9. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz. od 9.00 do 14.00.
 10. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 11. Rodzice mają prawo do:a) poznania treści Statutu Przedszkola „Dzieciątka Jezus”;b) poznania treści Konwencji Praw Dziecka;c) pełnej informacji dotyczącej dziecka;d) kontaktu z Dyrektorem Przedszkola w celu uzyskania informacji, przekazywania swojej opinii lub rozwiązywania problemów;e) uczestniczenia w zajęciach otwartych, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez Przedszkole.
 12. Rodzice zobowiązani są do:a) punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola;b) wnoszenia opłat za Przedszkole w wyznaczonych terminach, tj. do dnia 5. każdego miesiąca, płatne z góry przez 12 miesięcy, w okresie wakacji (lipiec, sierpień) czesne obniżone jest o 20% od kwoty 1100 zł - grupa przedszkolna; od kwoty 1200,00 zł - grupa żłobkowac) informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka, potwierdzenia przez lekarza stosowania zalecanych diet;d) wprowadzania dziecka do budynku przedszkolnego i przekazywania go uprawnionemu pracownikowi przedszkola;e) informowania nauczyciela o zmianie kontaktowego numeru telefonu;f) przestrzegania ustalonych terminów spotkań oraz rozmów indywidualnych z nauczycielami i specjalistami.
 13. Rekrutacja dzieci:– okres rekrutacji na następny rok szkolny trwa od 15 lutego do 30 marca;– o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor;– dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, która może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.
 14. Wszystkich pracowników przedszkola oraz Rodziców i Opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.